Betingelser for brug

Disse betingelser for brug (herefter refereret til som "Vilkår"), udgør et grundlag for forbindelserne mellem »udbyderen« (defineret nedenfor) og alle parter, der har adgang til webstedet (defineret nedenfor) der gør brug af webstedets funktioner og indhold på nogen som helst måde (i det følgende benævnt 'besøgende').

Kollektivt vil udbyderen og de besøgende betegnes som »parterne«.

Generelt

Brugen af en eller alle af de funktioner og tjenester, som Udbyderen fra FlashScore.dk og dertil hørende hjemmeside og mobile applikationer (herefter refereret til som "website" eller "hjemmeside") og oplysninger, materialer samt links deri, er underlagt Vilkår som fremgår af nedenstående. Med mindre andet er aftalt skriftligt af Udbyderen udgør Vilkår hele forholdet mellem udbyderen og den besøgende i sin brug af hjemmesiden, herunder enhver eller alle tilhørende funktioner på tilbud fra hjemmesiden.

Besøgende har pligt til at læse og forstå Vilkår omhyggeligt før hjemmesiden tages i brug. En besøgende, der har set hjemmesiden, anses for at have læst, forstået og accepteret at være bundet af tilhørende Vilkår uden behov for yderligere handling.

Udbyderen forbeholder sig hermed ret til at suspendere, tilføje, ende, ændre og/eller supplere disse Vilkår fra tid til anden når det er passende.

Udbyderen anbefaler at besøgende omhyggeligt læser indholdet af disse sider regelmæssigt. Ved at bruge webstedet accepterer besøgende at være bundet af vilkårene såvel som af de seneste ændringer af dem, uanset om det faktisk står klart for den besøgende eller ej.

Udbyderen er ikke forpligtet til at kontrollere at alle besøgende der bruger hjemmesiden får vist den seneste opdatering for Vilkår. Den aktuelle version af Vilkår som den besøgende skal rette sig efter er lagt ud på hjemmesiden.

Hjemmesiden kan kun bruges til lovlige formål. Brug af webstedet til transmission, distribution, offentliggørelse eller opbevaring af materiale på eller via Webstedet, er i strid med gældende love eller bestemmelser eller enhver tredjemands rettigheder er strengt forbudt. Dette inkluderer (uden begrænsning) brugen af webstedet eller transmission, distribution, offentliggørelse eller opbevaring af noget materiale på eller via webstedet i en sag eller til et formål der krænker ophavsretten, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre immaterielle rettigheder, er skadeligt for mindreårige eller obskønt eller udgør en ulovlig handling eller chikane, er injurierende eller ærekrænkende, overtræder nogle love eller privatlivets fred eller databeskyttelse, er svigagtig eller overtræder en valutakontrol eller gambling lovgivning.

I tilfælde af misbrug og/eller misbrug af hjemmesiden, forbeholder Udbyderen sig ret til at lukke eller blokere Besøgende fra Webstedet og lukke alle konti, der er registreret i den besøgendes navn. Udbyderen forbeholder sig ret til at anlægge en retssag mod den besøgende efter eget skøn.

Tjenester

Hjemmesiden fremviser interaktiv web- og mobilapplikation/funktioner der indeholder live sportsbegivenheder indenfor sportsinformation, sportsresultater live, slutresultater, stillinger, holdopstilling og sportsstatistikker. Resultaterne, statistikkerne og andre oplysninger på hjemmesiden afspejler oplysninger fra andre uafhængige kilder (fra tredjeparter) eller ved arbejde fra vores kontorer eller fra forskellige andre officielle hjemmesider. Udbyderen står for at opdatere indholdet og kampresultater eller andre oplysninger der vises regelmæssigt på hjemmesiden, hvorfor vi anbefaler at dobbelttjekke oplysninger indsamlet på hjemmesiden fra andre kilder. Udbyderen kan ikke holdes ansvarlig for Besøgendes brug af resultaterne samt andre informationer fra denne hjemmeside

Tredjeparts websteder

Besøgende anerkender at enhver tænkelig kontakt med tredjeparter efter visning af hjemmeside, tilsigtet eller utilsigtet, og alle udfald alene er helt uafhængig af udbyderen som ikke på nogen måde er ansvarlig for en aftale eller anden forventning og konsekvens som en direkte eller indirekte årsag til denne kontakt.

Ethvert krav eller tvister der opstår mellem besøgende og en sådan tredjemand må på ingen måde involvere udbyderen.

Tredjemand herunder eventuelle tredjeparter, der annoncerer på hjemmesiden har ikke adgang til de besøgendes personlige data og andre data, som den besøgende har givet til udbyderen.

A/V Indhold

Udbyderen kan ikke holdes ansvarlig for indhold, der stammer fra eksterne hjemmesider som kan ses fra denne hjemmeside. Alle videoer der findes på hjemmesiden er ikke "hosted" af Udbyderens server og heller ikke skabt eller uploaded til "host server" af Udbyderen.

Inaktive konti

Hvis en besøgende har oprettet en konto på hjemmesiden men undlader at bruge adgang til kontoen i 60 dage vil udbyderen forbeholde sig retten til at lukke kontoen ned med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel.

Ejendomsret af indhold på hjemmesiden

Uden forudgående skriftlig fuldmagt fra udbyderen, må autoriserede besøgende ikke kopiere, ændre, manipulere med, distribuere, overføre, vise, reproducere, uploade, downloade eller på anden måde bruge eller ændre noget af indholdet fra hjemmesiden.

FlashScore.dk er et varemærke der tilhører Livesport s.r.o.. Anvendelse af varemærket og relaterede varemærker er forbudt og alle rettigheder forbeholdes.

Ethvert brud på ovennævnte klausuler vil være ensbetydende med en overtrædelse af gældende immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union og andre gældende love. Udbyderen og enhver anden part på dens vegne forbeholder sig ret til at søge erstatning i videst muligt omfang tilladt ved lov overfor enhver part direkte eller indirekte der overtræder denne lov.

Typer af bekendtskaber

Disse er ikke beregnet til Vilkår for at skabe et partnerskab, agentur eller ”joint venture” mellem udbyderen og den besøgende.

Misligholdelse af aftalen

Hvis den besøgende ikke overholder nogen klausul i Vilkår for eller hvis udbyderen med rimelighed formoder, at en besøgende der direkte eller indirekte enten undlader at efterkomme nogen klausul i Vilkårene, forbeholder Udbyderen sig ret til at alle midler på sin disposition, og og efter eget skøn, til at lukke eller blokere besøgende fra Webstedet og lukke alle konti der er registreret i den besøgendes navn og relateret til det og bevarer retten til at anlægge en retssag mod den besøgende efter eget skøn.

Juridisk tilgang

Besøgende rådes til at overholde gældende lovgivning i det område hvor de er bosiddende og/eller er indbygger eller/og i forhold til dennes nuværende geografiske placering. Udbyderen påtager sig intet ansvar for enhver handling af nogen myndighed overfor enhver besøgende i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Love angående Forum og/eller samfund

Denne aftale skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i det land, i dette tilfælde primært Danmark uden at give efter til konflikter mellem principper. Parterne underkaster sig den eksklusive kompetence for retsreglerne i Danmark til bilæggelse af eventuelle tvister, der udspringer. Aftaler vil ikke blive omfattet af FN-konventionen som aftaler om internationale løsørekøb.

Overskrifter

Overskrifter er beregnet til klarhed og for at lette læsningen af disse Vilkår. De er ikke beregnet som et middel til fortolkning for indholdet af stykket, der følger enhver overskrift. Overskrifter er ikke beregnet til at binde Udbyder på nogen som helst måde.

Afkald

Ethvert afkald af udbyderen af misligholdelse på grund af enhver besøgende vedrørende bestemmelser i disse Vilkår betragtes ikke som et afkald på enhver efterfølgende overtrædelse af den samme eller nogen anden bestemmelse i disse Vilkår.

Ansvarsfralæggelse

Garantier og repræsentationer

Det er hermed præciseret, at der ikke gives nogen garanti for pantsættelse eller garanti (eksplicit eller implicit), at indholdet af hjemmesiden er korrekt og/eller egnet til alle andre end bestemte formål og kan kun udtrykkes i henhold til den gældende lov af disse Vilkår.

Anvendelse af hjemmesiden er helt og holdent den besøgendes risiko. Hjemmesiden er ikke et hasardspil eller spil på internettet. Udbyderen af hjemmesiden tilbyder ikke gambling eller hasardspil hvilket betyder at hjemmesiden derfor ikke kan opbevare midler eller styre udfaldet af resultater baseret på spil og vi er ikke involveret sammen med nogen ”spil”-transaktioner. Betting odds er fremvist på hjemmesiden som en del af de informationer og funktioner som en del af hjemmesidens indhold.

Udbyderen garanterer ikke, at nogen af de funktioner, som hjemmesiden viser som værende valide og at transaktioner fuldt ud opfylder den besøgendes behov og derfor fritager denne for fejl selv om der opdateres jævnligt, at enhver software der er defekt korrigeres jævnligt, at der ikke er afbrydelser på siden, at hjemmesiden er fri fra virus eller fejl, eller at siden hele tiden er i drift og passer. De oplysninger og funktioner vi udviser kan vi ikke love altid er tilgængelige eller pålidelig eller at alle andre oplysninger indhentet og anvendte funktioner på hjemmesiden er tilstrækkelige og pålidelige. De, der ikke vælger at få adgang til webstedet, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde den lokale lovgivning, såfremt og i det omfang den lokale lovgivning er gældende.

Indehold af hjemmesidens links og henvisninger til tredjeparts websteder / reklamer / indhold. Disse er fastsat for bekvemmelighed og interesse for den besøgende og indebærer ikke ansvar for, ej heller godkendelse af, oplysningerne i disse hjemmesider reklamer/indhold af Udbyderen. Udbyderen giver ingen garanti, hverken stiltiende eller udtrykt på anden vis, for nøjagtigheden af indholdet eller tilgængeligheden af information, tekst eller grafik. Udbyderen har ikke testet software placeret på andre hjemmesider og gør ikke nogle krav til deres kvalitet, sikkerhed, pålidelighed eller egnethed af sådan software.

Tab eller skader

Udbyderen, dvs. FlashScore.dk er ikke ansvarlig for tab eller skade, direkte eller indirekte som den besøgende eller en tredjepart måtte have lidt som følge af brugen af hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til, skader forårsaget af et kommercielt tab, tab af fordele, tab af forventede indtjening, gevinster eller anden fortjeneste, afbrydelse af forretning, tab af forretningsoplysninger eller eventuelle andre økonomiske tab og/eller lignende fremtidige tab.

Udbyderen er ikke ansvarlig for tab eller gevinster foretaget på tredjeparts websteder som er et resultat af anvendelsen af oplysninger der vises på hjemmesiden.

Uden at indskrænke den generelle af de to foregående klausuler, der intet ansvar bliver anerkendt eller accepteret herunder for bl.a. følgende emner:
 1. fejltagelse(r), trykfejl, fejlfortolkning(er), fejlinformation(er), fejllæsning(er), fejloversættelse(r), stavefejl, fejl i læsning, transaktion fejl (r), teknisk fare(r), registrering fejl, åbenbar fejl, Force Majure og / eller lignende fejl;
 2. Overtrædelse af udbyders regler;
 3. Kriminelle handlinger;
 4. Rådgivning, i hvilken som helst form, forudsat af tjenesteyderen; Retssager og/eller andre foranstaltninger; Tab eller skade af Besøgende eller tredjeparter, der måtte have lidt som følge af deres brug af Hjemmesiden, dens indhold, eller fra et link foreslået af leverandøren;
 5. Tab eller skade for Besøgende eller tredjeparter, der måtte have lidt som følge af en ændring, suspension eller afbrydelse af anlægget;
 6. Kriminel brug af hjemmesiden eller dens indhold af en person, af en defekt eller udeladelse eller af nogen anden faktor udenfor vores kontrol;
 7. Enhver brug af hjemmesiden på grund af en tredjepart at få adgang til de private områder, der kræver logins og passwords ved hjælp af et brugernavn og password fra besøgende;
 8. I tilfælde af uoverensstemmelser i servicesektoren, funktioner og andre funktioner, der tilbydes af hjemmesiden på grund af virus eller fejl, som den vedrører alle parametre, der udgør Hjemmesiden, skader, omkostninger, udgifter, tab eller krav som følge af nævnte uoverensstemmelser;
 9. Enhver handling eller undladelse fra en internetudbyder eller enhver anden tredjepart, med hvem Besøgende har indgået aftale med for at få adgang til hjemmesiden. I tilfælde af tvister mellem internetudbyder og besøgende, kan udbyderen ikke være den der sagsøges, og en sådan sag vil på ingen måde påvirke disse Vilkår for;

  og

 10. Ethvert krav, der opstår som følge af skader opstået fra Besøgende på grund af indholdet af ethvert materiale indsendt af en anden besøgende eller anden tredjepart, der ikke er Autoriseret af hjemmesiden, Udbyderen.

Privatlivets regler

FlashScore.dks hjemmeside og dens mobile applikationer (herefter refereret til som "hjemmeside") respekterer privatlivets fred for alle parter ved visning og brug af hjemmesiden. Den besøgende er forpligtet til at beskytte sit eget privatliv. Fra tid til anden, og kun med forudgående samtykke fra Brugeren, vil hjemmesiden indsamle og bruge »personoplysninger« (defineret nedenfor) vedrørende sine besøgende med henblik på at give dem de tjenester som webstedet har behov for at fremvise som beskrevet nedenfor.

Denne Privacy Policy er i overensstemmelse med internationale konventioner og EU-direktiver, som gennemført i maltesisk ret i Data Protection Act (kapitel 440 i Maltas love), at behandling af personoplysninger (Electronic Communications Sector) Forordning (Legal Notice 16 af 2003 inklusive de senere ændringer), det vedtager henstilling 2/2001 fra Artikel 29 -Gruppen vedrørende Databeskyttelse, der blev vedtaget den 17. maj 2001, om visse minimumskrav til indsamling af personoplysninger online og implementerer andre gældende regler og praksis også.

Indsamling af personlige data

Hjemmesiden indsamler ikke nogen personlige data. når Besøgende blot søger på webstedet. Men hjemmesiden kræver at Besøgende leverer nogle få personlige data når du bruger avanceret eller ekstra ydelser på hjemmesiden efter registreringen. Ved disse lejligheder vil de besøgende på websitet blive bedt om deres respektive samtykke forud for indsamling og brug af Besøgstjenesten ifølge persondataloven. Ved registrering eller på andre tidspunkter i overensstemmelse med Websitet bedes Besøgende angive deres login til at indsende email-adresse og adgangskode. Besøgende er ikke forpligtet til at give deres personlige data eller til at tillade deres personlige data skal indsamles af hjemmesiden. Imidlertid har hjemmesiden ikke være i stand til at give de besøgende samtykke til at indsamle alle deres personlige data Udbyderen af hjemmesiden. Besøgende vil give samtykke ved at bruge hjemmesiden og deres respektive personlige data, har de ret til efterfølgende at tilbagekalde samtykke fra.

Retten til aktindsigt

Besøgende har ret til at anmode om, at controlleren (defineret nedenfor), giver dem imod skriftlig information deres respektive personlige data der er indsamlet og / eller anvendt. En anmodning kan ske ved at indsende en skriftlig anmodning til controlleren (defineret nedenfor).
Hjemmesiden forpligter sig til at benytte sig af rimelige bestræbelser på at opbevare personlige data der er indsamlet fuldstændig opdateret. Men Besøgende opfordres til at underrette hjemmesiden om eventuelle ændringer i deres personoplysninger som skal opbevares af Hjemmesiden.

Besøgende, der ikke mener, at nogen af deres respektive personlige data er unøjagtige, skal anmode dette til controlleren skriftligt der vil rette dataene. Besøgende har også ret til at anmode om at controlleren til blokerer eller sletter deres respektive personlige data hvis den ulovligt er blevet behandlet.

Formål for indsamling og brug af personlige data

De personlige data indsamles af Webstedet skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Data Protection Act (kapitel 440 i Maltas love) og subsidiær lovgivning vedtaget derunder og behandles udelukkende med henblik på:
 1. Kommunikation med de besøgende;
 2. Besøgende sender deres respektive glemte adgangskoder til personlige konti;
 3. Besøgende sendes oplysninger fra Hjemmesiden som Udbyderen mener at være nyttige herunder oplysninger om produkter, informationtjenester og kommercielle/reklamemateriale på tilbud af hjemmesiden / reklamemateriale på tilbud fra tredjemand der samarbejder med hjemmesiden;
 4. Formidle avancerede tjenester der giver mulighed for at konfigurere hjemmesiden til en vis grad;
 5. Forbedring af indhold, der tilbydes af hjemmesiden;
 6. Giver besøgende hjemmesideinformation, der har personaliseret indhold og/eller layout.

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjemand.

Udbyderen sælger ikke, handler eller lejer eller på anden måde samt afslører personlige data der stilles til rådighed fra besøgende til nogen tredjepart uden forudgående samtykke. Men personlige data vil blive videregivet til tredjemand i tilfældet af salg af Hjemmesiden.
Ovenstående berører nogen retlig forpligtelse på webstedet for at afsløre Besøgende personoplysninger til tredjepart.
Ovenstående er også baseret på oplysninger som er absolut nødvendige som en del af en eller flere af de formål, indsamling og anvendelse af personoplysninger. I dette tilfælde hjemmeside skal søge forudgående udtrykkelig samtykke fra pågældende besøgende.
Udbyderen forbeholder sig retten til at levere statistik om besøgende, salg, trafik og andre statistiske oplysninger om hjemmesiden til tredjeparter, dog uden at identificere den besøgende.

Logfiler

For bedre at kunne administrere webstedet og til at indsamle brede demografiske oplysninger til samlet brug af besøgende, logger hjemmesiden IP-adresser automatisk på alle besøgende og samt de sider som de besøgende klikker sig ind på.

Cookie Ansvarsfraskrivelse

En "cookie" er information gemt på en besøgendes computer ved en webserver og bruges til at tilpasse deres web service. Hjemmesiden bruger cookies til at gemme oplysninger om besøgende handlinger, der senere kan være nødvendige for at udføre en funktion. Besøgende kan vælge ikke at acceptere cookies. Når det er gjort, skal du venligst undlade yderligere brug af de tjenester, som webstedet udbyder. Vi bruger cookies til at personliggøre indhold og annoncer, at levere sociale mediers funktioner og analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din anvendelse af vores hjemmeside med vores sociale medier, reklamer og analytiske partnere. Se alle detaljer her

Sikkerhed

Hjemmesiden og controlleren har vedtaget forskellige foranstaltninger, både tekniske og organisatoriske til beskyttelse mod ødelæggelse, tab, misbrug og ændring af personlige data som er indsamlet og brugt. På trods af disse bestræbelser, kan Udbyderen ikke garantere, at begivenheden ikke vil forekomme.

Tidsperiode for Persondata

Personlige data opbevares kun for at opfylde formål i en vis tidsperiode. I tilfælde af inaktivitet på en konto i 3 år vil alle personlige brugerinformationer blive slettet.

Tredjeparts websteder

Tredjeparts websteder er ikke omfattet af denne fortrolighedspolitik. Hjemmesiden indeholder links til andre sider for at give service til den besøgende. Hjemmesiden er ikke ansvarlig for indholdet som er vist på tredjeparts hjemmesider og den besøgende må træffe foranstaltninger for at beskytte sit privatliv. Besøgende der på nogen anden måde tilgår en hjemmeside der er linket fra FlashScore.dk indeholder ikke nødvendigvis en tilstrækkelig fortrolighedspolitik.

Accept af Privacy Policy

De besøgende samtykker indsamling og brug af deres respektive personoplysninger fra hjemmesiden og controlleren er underlagt Privacy Policy beskrevet ovenfor. Besøgende rådes til at se fortrolighedspolitikken regelmæssigt for at blive fortrolig med de vilkår og klausuler heri med dertil eventuelle ændringer fra tid til anden der træder i kraft på hjemmesiden.

Udbyder

Livesport Media Ltd er et selskab behørigt registreret i henhold til lovgivningen i Malta d. 22 November 2011 med registreringsnummer C 54555, der har hjemsted på adressen CMS House, First Floor, St. Peters Street, San Gwann SGN 2310, Malta.

Controller af de indsamlede data fra besøgende på webstedet er Livesport SRO, Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Tjekkiet.

Disse vilkår er venligst udlånt fra original engelsk tekst, dvs. oversættelsen af disse vilkår og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser eller afvigelser mellem den engelske version og enhver anden sprogversion af disse vilkår og betingelser, vil den engelske version have forrang.